Staatsvrij nieuwetijdsonderwijs

Privacyverklaring Stichting De Stam

Stichting De Stam verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Stichting De Stam vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting De Stam is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom wij gegevens van uw kind verwerken

Stichting De Stam verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de voortgang bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals de leerplichtambtenaar.​

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien uw kind als leerling bij Stichting De Stam is ingeschreven, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Stichting De Stam zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
>>    Het bieden van (passend) onderwijs
>>    Het voldoen aan de leerplichtwet
>>    Het voeren van een leerlingenadministratie
>>    Het informeren van ouder(s)/verzorger(s)
>>    Het voldoen aan een wettelijke verplichting
>>    Het verkrijgen van een bijzondere bekostiging
>>    Het beantwoorden van uw vragen

Categorieen persoonsgegevens

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouder(s)/verzorger(s) hebben gekregen. Stichting De Stam verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Leerlinggegevens

In belang van een goede start van het kind op school worden, in overleg met de ouders, leerlinggevens vastgelegd:
>>    Achternaam
>>    Voornamen (voluit)
>>    Roepnaam
>>    Geslacht
>>    Geboortedatum
>>    Geboorteplaats
>>    Geboorteland
>>    Nationaliteit
>>    BSN nummer
>>    Adres
>>    Postcode
>>    Woonplaats
>>    Telefoon
>>    E-mailadres
>>    Plaats in het gezin (bijv. 1e kind of 3e kind)
>>    Naam en geboortedatum broer(s)/zus(sen)
>>    Naam en telefoon noodnummer(s)

Medische gegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen:
>>    Naam huisarts
>>    Adres huisarts
>>    Telefoon huisarts
>>    Naam tandarts
>>    Adres tandarts
>>    Telefoon tandarts
>>    Verzekeringsmaatschappij
>>    Polisnummer
>>    Allergieën
>>    Medicijnen
>>    Logopediegegevens
>>    Gegevens logopedist
>>    Dyslexie
>>    Overige medische gegevens, voor zover dit bijdraagt aan het bieden van goed onderwijs en Stichting De Stam hiervoor toestemming heeft gekregen

Gegevens vorig onderwijs

Gegevens betreffende het vorig onderwijs en de ontwikkeling van de leerling:
>>    Kinderopvang
>>    Gegevens kinderopvang
>>    VVE indicatie
>>    VVE programma
>>    VVE duur
>>    Naam vorige school
>>    Datum inschrijving vorige school
>>    Doorlopen klassen vorige school
>>    Doublure(s)
>>    Referentiepersoon vorige school

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling:
>>    Achternaam
>>    Voorletters
>>    Roepnaam
>>    Geslacht
>>    Geboortedatum
>>    Geboorteplaats
>>    Geboorteland
>>    Nationaliteit
>>    Burgerlijke staat
>>    Telefoon mobiel
>>    Telefoon werk
>>    E-mailadres
>>    Relatie tot het kind
>>    Wettelijke verzorger
>>    Opleiding
>>    Beroep
>>    Adres (indien afwijkend van leerling)

Stichting De Stam verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen, tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Stichting De Stam verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting De Stam, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Wettelijke plicht

De wet op het primair onderwijs is van toepassing op Stichting De Stam. Stichting De Stam verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Stichting De Stam rust.

Gerechtvaardigd belang

Indien Stichting De Stam een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Stichting De Stam gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

Toestemming

Als Stichting De Stam persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Stichting De Stam uw toestemming vragen voordat door Stichting De Stam persoonsgegevens worden gebruikt.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. In bepaalde gevallen kunnen gegevens ten behoeve van die doelen worden gedeeld met anderen. Bijvoorbeeld:
>>    Uitwisseling met BRON*
>>    Uitwisseling met leerplichtambtenaar
>>    Uitwisseling met instanties in het kader van zorg
>>    Uitwisseling door middel van softwareprogramma’s van derden die bijdragen aan de doelen van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld leerlingvolgsysteem, leerlingenadministratiesysteem, of leerlingensoftware ten behoeve van schoolopdrachten

Stichting De Stam sluit, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met partijen die namens Stichting De Stam persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn bepalingen opgenomen over geheimhouding en de beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een (vermoeden van een) datalek. Gegevens worden zonder toestemming, niet verstrekt aan partijen in landen buiten de EU die als niet veilig te boek staan.

* Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat landelijke gegevens van leerlingen in het onderwijs.

Bezoeken van onze website

Stichting De Stam maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting De Stam gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies standaard wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Als u cookies wilt verwijderen, kunt u dit ook in uw browserinstellingen vinden. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van uw browser.

Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruikt Stichting De Stam uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek. Op onze site zijn knoppen opgenomen waarmee u onze pagina’s kunt promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging en bewaartermijn

Stichting De Stam neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgt Stichting De Stam ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zal Stichting De Stam de gegevens versleutelen en de toegang loggen.

Stichting De Stam waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke en vastgestelde bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting De Stam vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij het bestuur.

U heeft de volgende rechten:
>>    Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stichting de Stam over uw verwerkte persoonsgegevens
>>    Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens
>>    Recht op gegevens verwijdering: u heeft het recht op verwijdering van uw betreffende persoonsgegevens indien Stichting De Stam deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt
>>    Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting De Stam de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden
>>    Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle uw betreffende persoonsgegevens door Stichting De Stam over te laten dragen aan een andere organisatie
>>    Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Stam. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting De Stam de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen
>>    Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering

Klachten

Indien u een klacht hebt met hoe Stichting De Stam met de gegevens van uw kind omgaat, dan kunt u opheldering vragen bij de schoolleidster van uw school. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wijziging en inwerkingtreding

Stichting De Stam kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is in werking met ingang van augustus 2021.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw gegevens bij Stichting De Stam, zijn wij bereikbaar middels de contactgegevens die u kunt vinden op www.destam-natuurlijkonderwijs.nl of per e-mail aan info@destam-natuurlijkonderwijs.nl.

Privacyverklaring Stichting De Stam

Stichting De Stam verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Stichting De Stam vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting De Stam is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom wij gegevens van uw kind verwerken

Stichting De Stam verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de voortgang bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals de leerplichtambtenaar.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien uw kind als leerling bij Stichting De Stam is ingeschreven, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Stichting De Stam zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:
>>    Het bieden van (passend) onderwijs
>>    Het voldoen aan de leerplichtwet
>>    Het voeren van een leerlingenadministratie
>>    Het informeren van ouder(s)/verzorger(s)
>>    Het voldoen aan een wettelijke verplichting
>>    Het verkrijgen van een bijzondere bekostiging
>>    Het beantwoorden van uw vragen

Categorieen persoonsgegevens

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouder(s)/verzorger(s) hebben gekregen. Stichting De Stam verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:​

Leerlinggegevens

In belang van een goede start van het kind op school worden, in overleg met de ouders, leerlinggevens vastgelegd:
>>    Achternaam
>>    Voornamen (voluit)
>>    Roepnaam
>>    Geslacht
>>    Geboortedatum
>>    Geboorteplaats
>>    Geboorteland
>>    Nationaliteit
>>    BSN nummer
>>    Adres
>>    Postcode
>>    Woonplaats
>>    Telefoon
>>    E-mailadres
>>    Plaats in het gezin (bijv. 1e kind of 3e kind)
>>    Naam en geboortedatum broer(s)/zus(sen)
>>    Naam en telefoon noodnummer(s)

Medische gegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen:
>>    Naam huisarts
>>    Adres huisarts
>>    Telefoon huisarts
>>    Naam tandarts
>>    Adres tandarts
>>    Telefoon tandarts
>>    Verzekeringsmaatschappij
>>    Polisnummer
>>    Allergieën
>>    Medicijnen
>>    Logopediegegevens
>>    Gegevens logopedist
>>    Dyslexie
>>    Overige medische gegevens, voor zover dit bijdraagt aan het bieden van goed onderwijs en Stichting De Stam hiervoor toestemming heeft gekregen

Gegevens vorig onderwijs

Gegevens betreffende het vorig onderwijs en de ontwikkeling van de leerling:
>>    Kinderopvang
>>    Gegevens kinderopvang
>>    VVE indicatie
>>    VVE programma
>>    VVE duur
>>    Naam vorige school
>>    Datum inschrijving vorige school
>>    Doorlopen klassen vorige school
>>    Doublure(s)
>>    Referentiepersoon vorige school

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling:
>>    Achternaam
>>    Voorletters
>>    Roepnaam
>>    Geslacht
>>    Geboortedatum
>>    Geboorteplaats
>>    Geboorteland
>>    Nationaliteit
>>    Burgerlijke staat
>>    Telefoon mobiel
>>    Telefoon werk
>>    E-mailadres
>>    Relatie tot het kind
>>    Wettelijke verzorger
>>    Opleiding
>>    Beroep
>>    Adres (indien afwijkend van leerling)

Stichting De Stam verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen, tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Stichting De Stam verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Stichting De Stam, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Wettelijke plicht

De wet op het primair onderwijs is van toepassing op Stichting De Stam. Stichting De Stam verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Stichting De Stam rust.

Gerechtvaardigd belang 

Indien Stichting De Stam een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Stichting De Stam gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

Toestemming

Als Stichting De Stam persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Stichting De Stam uw toestemming vragen voordat door Stichting De Stam persoonsgegevens worden gebruikt.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verkregen. In bepaalde gevallen kunnen gegevens ten behoeve van die doelen worden gedeeld met anderen. Bijvoorbeeld:
>>    Uitwisseling met BRON*
>>    Uitwisseling met leerplichtambtenaar
>>    Uitwisseling met instanties in het kader van zorg
>>    Uitwisseling door middel van softwareprogramma’s van derden die bijdragen aan de doelen van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld leerlingvolgsysteem, leerlingenadministratiesysteem, of leerlingensoftware ten behoeve van schoolopdrachten

Stichting De Stam, sluit, voor zover nodig, verwerkersovereenkomsten af met partijen die namens Stichting De Stam persoonsgegevens verwerken. Daarin zijn bepalingen opgenomen over geheimhouding en de beveiliging van de gegevens en hoe te handelen bij een (vermoeden van een) datalek. Gegevens worden zonder toestemming, niet verstrekt aan partijen in landen buiten de EU die als niet veilig te boek staan.

* Het Basisregister Onderwijs (BRON) bevat landelijke gegevens van leerlingen in het onderwijs.

Bezoeken van onze website

Stichting De Stam maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting De Stam gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies standaard wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Als u cookies wilt verwijderen, kunt u dit ook in uw browserinstellingen vinden. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van uw browser.

Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruikt Stichting De Stam uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek. Op onze site zijn knoppen opgenomen waarmee u onze pagina’s kunt promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging en bewaartermijn

Stichting De Stam neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgt Stichting De Stam ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zal Stichting De Stam de gegevens versleutelen en de toegang loggen.

Stichting De Stam waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke en vastgestelde bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Stichting De Stam vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij het bestuur.

U heeft de volgende rechten:
>>    Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Stichting de Stam over uw verwerkte persoonsgegevens
>>    Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens
>>    Recht op gegevens verwijdering: u heeft het recht op verwijdering van uw betreffende persoonsgegevens indien Stichting De Stam deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt
>>    Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Stichting De Stam de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden
>>    Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle uw betreffende persoonsgegevens door Stichting De Stam over te laten dragen aan een andere organisatie
>>    Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Stam. Bij een dergelijk verzoek zal Stichting De Stam de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen
>>    Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering

Klachten

Indien u een klacht hebt met hoe Stichting De Stam met de gegevens van uw kind omgaat, dan kunt u opheldering vragen bij de schoolleidster van uw school. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Wijziging en inwerkingtreding

Stichting De Stam kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is in werking met ingang van augustus 2021.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw gegevens bij Stichting De Stam, zijn wij bereikbaar middels de contactgegevens die u kunt vinden op www.destam-natuurlijkonderwijs.nl of per e-mail aan info@destam-natuurlijkonderwijs.nl.

error: